Deoxylyte 90
Het beitsen in fosforzuur in plaats van in zoutzuur of zwavelzuur is nodig, wanneer door de aanwezigheid van spleten of andere capillairen onvoldoende spoelmogelijkheden bestaan. Resten fosforzuur zijn nl. ongevaarlijk, daar zij uitwerken op het ijzer onder vorming van een in water onoplosbaar huidje van ijzerfosfaat. Resten zoutzuur en zwavelzuur blijven inwerken op het ijzer en raken zelfs nimmer uitgewerkt. Dit wordt mogelijk gemaakt door de toetreding van lucht (zuurstof) en waterdamp.

Deoxylyte 90 is een fosforzuurbeitspreparaat, waaraan de benodigde hoeveelheid beitsremmen reeds is toegevoegd. De beitsrem in Deoxylyte 90 verwerkt, stoort niet wanneer het fosforzuur beitsbad geregenereerd wordt met behulp van de ionenwisselaar.


Gebruiksvoorschrift

Badsamenstelling:
Deoxylyte 90: 10 - 15 liter
Water: 90 - 85 liter

Werkomstandigheden:
Badtemperatuur: 70-80 graden Celsius
Behandelingstijd: Operator bepaalt behandelingstijd a.d.h.v. te behandelen produkt tot alle roest en walshuid zijn verwijderd.

Werkwijze

1. Alkalisch ontvetten in Ridoline of Metaclean.
2. Spoelen in koud stromend water.
3. Beitsen in Deoxylyte 90.
4. Spoelen in koud stromend water.
5. Nabehandelen (bijv. ijzer- of zinkfosfateren).


Badcontrole en aansterking

a. Zuursterkte:
1. Pipetteer 10 ml badvloeistof in een erlenmeijer.
2. Voeg toe 50 - 100 ml gedestilleerd water en 3 - 4 druppels Methyloranje-oplossing.
3. Titreer met 1 N natriumhydroxide-oplossing tot de kleur omslaat van rood naar geel.
4. Noteer het aantal verbruikte ml l N natriumhydroxide-oplossing als de puntensterkte van het bad.

De puntensterkte van het bad moet liggen tussen 5 en 15 punten. Voor iedere ontbrekende punt moet 1 liter Deoxylyte 90 per 100 liter badvloeistof worden toegevoegd.

b. IJzergehalte:
1. Pipetteer 10 ml badvloeistof in een erlenmeijer.
2. Voeg toe ca. 50 ml 1 N zwavelzuur-oplossing.
3. Titreer met 0,1 N kaliumpermagnaat-oplossing tot een violette kleur tenminste 15 seconden blijft bestaan.

Het ijzergehalte is als volgt te berekenen:
Verbruikte aantal ml 0,1 N kaliumpermagnaat-oplossing x 0,56 = aantal grammen ijzer per liter badvloeistof. Het maximale ijzergehalte mag zijn: 20 gram per liter.


Installatie
De tank dient vervaardigd te zijn van zuurbestendig materiaal bijv. met lood bekleed plaatijzer, lage druk polytheen, of roestvrijstaal 316.


Veiligheidsvoorschrift
Bij het werken met deze produkten dienen rubber handschoenen en een veiligheidsbril gedragen te worden.

Bij het spatten op de huid, dient onmiddellijk met overvloedig water gespoeld te worden. Bij spatten in de ogen dient men gedurende tenminste 15 minuten met overvloedig water te spoelen en indien nodig een arts raadplegen.

Gegevens m.b.t. het vervoer van deze stof over de weg:

Deoxylyte 90 is een produkt op basis van fosforzuur
Gevarensymbool: C
R-zin: 34
S-zin: 26


Afvalwater
Het afvalwater dient overeenkomstig de plaatselijk geldende normen bepalingen te worden behandeld en geloosd. Voorschriften voor het neutraliseren van af te laten badvloeistoffen zijn op aanvraag verkrijgbaar.


Verpakking en opslag

Deoxylyte 90 AL:
Plastic box 80 kg, netto.
Vat 300 kg, netto.

Deoxidine Aktivator AL 2:
Plastic box 30 en 60 kg, netto.
Drum 200 kg, netto.

Op een droge, koele plaats opslaan.


Terug
  Terug
Pagina:  1  2  3  
Poedercoaten, Coaten staal, Natlakken